І.Въведение:
 
Основната цел на индустриалната политика на Европейския Съюз е създаването на по-благоприятна рамка за развитието на европейското производство, увеличаване на конкурентоспособността на продуктите на промишлените отрасли на Общността на световния пазар и поддържането на стабилна и динамична производствена база в секторите, в които страните-членки не могат да действат ефективно самостоятелно.
Договорната основа на политиката в областта на индустрията се съдържа в чл.157 от Договора за Европейската общност, съгласно който се очертава общата рамка на действие в тази област, свързана с приемането на мерки за гарантиране съществуването на необходимите за конкурентоспособността на индустрията условия, които са насочени към:
- ускоряване на приспособяването на индустрията към структурните промени;
- поощряване на благоприятна за инициативността и за развитието на предприятията в рамките на Общността среда, и в частност на малките и средни предприятия;
- поощряване на благоприятна за сътрудничество между предприятията среда;
 - подпомагане на по-доброто използване на индустриалния потенциал на насоките в политиката на иновации, на научни изследвания и на технологично развитие на държавите-членки.
Индустриалната политика се разглежда както на хоризонтално ниво за общо съгласуване и взаимно сътрудничество между основните стратегически отрасли, така и във вертикално ниво за отчитането на специфичните характеристики на отделните отрасли.
Стратегията на индустриалната политика на Европейския Съюз обхваща 27 различни отрасъла и е отразена в законодателни документи в обем над 80 000 страници.
Комисията е обявила седем основни инициативи, за да бъдат посрещнати предизвикателствата на световния пазар, а именно:
-        дейности, свързани със защитата на интелектуалната собственост и борбата с фалшификатите;
-        дейности, свързани с конкуренцията, енергетиката и опазването на околната среда;
-        дейности, свързани с конкуренцията и достъпа до пазара;
-        програма за опростяване на законодателството;
-        подобряване на отрасловите умения;
-        управление на структурните промени в производството;
-        изследвания и нововъведения в индустрията.
Европейското индустриално производство има дял от около 20% от съвкупното производство в Европейския Съюз и представлява около 75% от износа на Европейския Съюз.
Секторите на индустриалното производство, които подлежат на регулиране от Европейския Съюз са:
-        автомобилостроене;
-        фармацевтика;
-        козметична промишленост;
-        хранително-вкусова промишленост;
-        текстилна промишленост;
-        химическа промишленост;
-        енергетика;
-        стоманодобивна промишленост;
-        строителство;
-        военна промишленост.