Държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни усло­вия на труд в България има дълга история. Това, което е важно да се отбележи е, че през различните периоди от развитието на страната държавната политика е била удивително последователна. Независимо от обществено-политичес­кото устройство на държавата, нейните политици и управленци са разбирали важностга на проблемите и са отделяли необходимото внимание на норма­тивната уредба и управлението на дейностга в тази област.

Най-общо казано факторите, които формират държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са два вида - исторически и международни.
Корените на тази политика са още в началото на ХХ век, когато индуст­риалното производство в България се развива, появяват се много фабрики и броят на работещите в тях значително нараства. Индустриалните отноше­ния в България пораждат множество проблеми, главният от които е свързан с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещи­те в предприятията. Още тогава българските политици разбират необходи­мостта от трайно законово уреждане на проблемите в тази област и прие­мат съответните закони.

От друга страна, през годините нормативната уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се е развивала и обогатявала под влияние на международните правни норми и прогресивните социални тен­денции в тази област, rьй като България е била винаги отворена за тях.

Известно е, че България е член на Международната организация на труда (МОТ) без прекъсване от 6 декември 1920 г. и е ратифицирала голям брой конвенции, чиито разпоредби играят важна роля при формиране на националното й законодателство.

България е член на Съвета на Европа от 7 май 1992 г. и е приела Евро­пейската конвенция за правата на човека и Европейската социална харта.

Ето защо, преди да се представят основните принципи на държавната ни политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд днес, е целесъобразно да се маркират основните моменти в международен и исторически план, които са формирали тази политика.