Общ характер на бизнес комуникациите

Бизнес комуникациите представляват тотален обем на формална и неформална, вербална и невербална информация на чувства и усещания в процеса на организация на делова и фирмена дейност, при който се гарантира изпълнението на основните функции на мениджмънт и заедно с това, пълноценна изява на личността в трудовата общност.

Основните цели на бизнес комуникацията са:

Да осъществява изменения, които влияят на бизнес дейността за постигане на по-висока ефективност.
Да осигурява необходимата информация за осъществяването на всички управленски функции.
Да влияе върху поведението на персонала да мотивира, да направлява, да инструктира и да оценява.
Да се използва като средство за изразяване становищата на персонала чрез различни форми.
Да осъществява контрол.
Да предоставя временна информация за бизнес дейността на организацията.

Основните принципи на бизнес комуникацията са:

Ясна цел на комуникацията
Точност на информацията
Достоверност на информацията
Отговорност на комуникацията
Конкретност на информацията
Надеждност на комуникацията
Краткост на съобщението
Тактичност
Коректност